Tallinna Vaba Waldorfkooli kodukord

 

TALLINNA VABA WALDORFKOOLI KODUKORD

Kinnitatud MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa üldkoosolekul 27.11.2018.

SISSEPÄÄS

 1. Kooli sisse- ja väljapääs on üksnes Tuulemaa 12 hoone parempoolse tiiva välisuksest.

 2. Kooli peavärav ja välisuks on koolipäevadel avatud kell 8.0018.00.

 3. Õpilaste üleriideid ja välisjalatseid hoitakse klassiruumides selleks ettenähtud kohtades.

 4. Tõukerattaid hoiavad õpilased keldrikorrusel tõukerattahoidjas.

 5. Jalgrattaid hoitakse rattaomaniku poolt lukustatult kooli hoovis jalgrattahoidjas. 

  KOOLIPÄEVA KORRALDUS

 6. Koolitunnid algavad hommikuti kell 9.00 ja õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile. Õpilased jõuavad kooli piisava ajavaruga, et olla tundi alustava kellahelina ajaks õppetööks valmis.

 7. Õpilased kohustuvad osalema õppetöös vastavalt neile kohalduvale tunniplaanile täies mahus.

 8. Pärast tunni algust tähistavat kellahelinat lähevad õpilased oma klassiruumi. Tunni alguse kella helistavad korrapidajaõpetajad kooli koridorides.

 9. Viis minutit enne iga järgmise õppetunni algust helistab valvur õues kella.

 10. Tunni lõpukella ei helistata. Tunni lõpetab õpetaja, arvestades õpilasele vajalikku puhkeaega kahe õppetunni vahel, kuid mitte hiljem kui 5 minutit pärast tunniaja arvestuslikku lõppu.

 11. Vahetundide ajal on õpilased õues, koridoris, võimlas või oma klassiruumis ning nende järelevalve on õpetajate poolt tagatud. Üla-astme õpilased võivad vahetunni ajal olla ka raamatukoguruumis.

 12. Koolipäeva ajal liigutakse kooli koridorides ja trepikodades kõndides.

 13. Sööklasse lähevad põhikooli õpilased ainult koos õpetajaga.

 14. Õpilased ei lahku kooli territooriumilt ilma klassiõpetaja / klassijuhataja loata enne koolipäeva lõppu. 

  HILINEMINE JA PUUDUMINE 

 15. Lapsevanem kohustub teatama lapse hilinemisest või puudumisest ja selle põhjustest klassiõpetajale hiljemalt 15 minutit enne koolitundide algust õppest puudumise esimesel päeval.

 16. Kui lapsevanem ei ole teavitanud klassiõpetajat oma lapse puudumisest, siis teavitab klassiõpetaja puuduva õpilase vanemat tema lapse puudumisest esimesel puudumispäeval võimalusel vahetult peale põhitunni lõppu, kuid hiljemalt sama õppepäeva jooksul.

 17. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

 18. Kool peab õpilase õppest puudumiste üle arvestust Stuudiumi keskkonnas, teeb sellest vähemalt üks kord õppetsükli jooksul kokkuvõtte ning teavitab sellest lapsevanemat ja vajadusel ka lastekaitsetöötajat.

 19. Lapse puudumise korral talle koolitoidu mittearvestamiseks teatab lapsevanem sellest aadressil koolitoit.tuulemaa@waldorf.ee. Mahaarvestus jõustub teatamisele järgneval koolipäeval, kui sellest on teatatud hiljemalt kella 14.00-ks. Toitlustamisest teatamise täpsem kord on toodud kooli kodulehel tallinn.waldorf.ee.

  HINDAMISEST TEAVITAMINE

 20. Õpilastele antakse õppetöös edasijõudmise kohta igapäevaselt suulist või kirjalikku tagasisidet.

 21. Põhikoolis teavitatakse lapsevanemaid lapse terviklikust arengust (sh edasijõudmisest õppetöös) kirjeldava tunnistusega kaks korda õppeaastas ja arenguvestlustega.

 22. Üla-astmes teavitatakse nii lapsevanemaid kui ka õpilasi endid igapäevaselt nende edasijõudmisest õppetöös Stuudiumi kaudu ning õpilase terviklikust arengust kaks korda õppeaastas kirjeldava ja hindelise tunnistusega. Õpilasi teavitatakse nende edasijõudmisest ka kord õppeaastas arenguvestlusel.

  TUNNUSTUSMEETMED

 23. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul, kiitusega põhikooli lõputunnistusel ning gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga.

  TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

 24. Õpilase suhtes tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise vajaduse otsustab klassi- või aineõpetaja, tehes vajadusel koostööd kolleegiumiga. Meetmete rakendamisest teavitab lapsevanemat põhikoolis klassiõpetaja, gümnaasiumis klassijuhataja.  

  VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS

 25. Kogu koolipere seisab hea selle eest, et tagada vaimne ja füüsiline turvalisus nii koolis kui ka võimalusel väljaspool kooli.

 1. Igal õpilasel on õigus teda puudutavates asjades avaldada oma arvamust ja saada sellele asjakohast tagasisidet.

 2. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse tagamiseks kontrollib valvur kooli hoonest sisse ja välja liikumist.

 3. Aknaid tohivad ruumide õhutamiseks avada ainult õpetajad või üla-astme õpilased klassijuhataja loal, ja üksnes siis, kui õpilaste ohutus on vahetult järelevalvega tagatud.

 4. Koolipäeva ajal on õpilaste ja õpetajate mobiiltelefonid välja lülitatud. Põhikooli õpilaste mobiiltelefonid on koolipäeva ajaks klassiõpetaja kätte hoiule antud, gümnaasiumi õpilaste mobiiltelefonid on väljalülitatuna õpilaste koolikotis. Maja külalised ja lapsevanemad väldivad koolihoones mobiiltelefonide kasutamist. Sama piirang kehtib ka kooli ühisüritustel, mis toimuvad väljaspool koolihoonet. Mobiiltelefoni kasutamine on koolipäeva jooksul lubatud üksnes õpetaja loal ja/või korraldusel. Ilma loata mobiiltelefoni kasutamisel võetakse see hoiule õpetajate tuppa ning antakse tagasi koolipäeva lõpus allkirja vastu. Kool toetab elektrohügieeni põhimõtteid.

 1. Koolis tehtud fotosid ega videosalvestisi ei ole lubatud avalikustada ilma fotol või videol olevate isikute nõusolekuta.

 2. Kooli kaasa võetud mittevajalikud esemed on õpetajal õigus õpilase käest hoiule võtta ning tagastada õpilase vanemale.

 3. Koolimajas ei sõideta ühegi ratastega liikurvahendiga, välja arvatud liikumispuudega inimesed selleks ette nähtud abivahendiga.

 4. Käitumisel ja riietumisel järgitakse head tava.

  KOOLI VAHENDITE KASUTAMINE JA TAGASTAMINE KOOLILE

 5. Õpilased kohustuvad nende kasutusse antud, kuid koolile kuuluvad vahendid (raamatud, spordivahendid, tehnika jm), koolile tagastama õpetajatega kokku lepitud ajal.

  ÕUEALA KASUTAMINE

 6. Mootorsõidukiga on lubatud kooli territooriumile sõita ja parkida üksnes hoone ette. Hoone taha ja paremale küljele võib mootorsõidukiga sõita ja parkida üksnes erikokkuleppel.

 7. Õpilased võivad vahetunni ajal viibida kooli territooriumil hoone parema tiivaga külgneval alal ja hoone taga ning peale koolipäeva lõppu ajavahemikus kell 13.00-15.00 üksnes hoone parema tiivaga külgneval alal.

 8. Hoone ees asuv ala on kooliõpilastele ainult kooli tulekuks ja koolist lahkumiseks.

  HEAKORD

 9. Õpilased, õpetajad jt kooli töötajad kannavad kooliruumides vahetusjalatseid.

 10. Oma klassi ruumi koristamise eest kannab hoolt klassiõpetaja / -juhataja koos õpilastega.

 11. Kooli ruumide ja territooriumi heakorra eest kannavad heaperemehelikult hoolt kõik kasutajad, tagades ühiselt puhtuse ja korra.

 12. Käesolev kodukord on täitmiseks Tallinna Vaba Waldorfkooli töötajatele, õpilastele, lapsevanematele ja külalistele.

 13. Külalistel on võimalik kooli kodukorraga tutvuda koolis ja kooli kodulehel.

 14. Kodukorras sätestamata punktides lähtub kool Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Lastekaitseseadusest, kooli põhikirjast ja õppekavast ning vajadusel muudest õigusaktidest.

 15. Õpetajate toa telefoni numbrid on 601 6504 ja 5695 2940.