Kooli nõukogu

Tallinna Vaba Waldorfkooli nõukogu

Nõukogu kohtumised toimuvad korra kuus esmaspäeviti kell 17.30 - 19.00.

Järgmised nõukogu koosolekud toimuvad: 17.02.2020; 23.03.2020; 27.04.2020; 25.05.2020

Toimunud nõupidamised:

24.09.2018 - Kohtumise kokkuvõte

29.10.2018 - Kohtumise kokkuvõte

26.11.2018 - Kohtumise kokkuvõte

17.12.2018 - Kohtumise kokkuvõte

28.01.2019 - Kohtumise kokkuvõte

18.02.2019

25.03.2019

29.04.2019

27.05 2019

23.09.2019

28.10.2019

25.11.2019

27.01.2020

Kooli nõukogu on kooli kollegiaalne otsustuskogu, kelle liikmed valitakse kaheks aastaks. Nõukogusse kuulub vähemalt viis inimest, sh:
1) kooli juhataja;
2) õpetajate esindajad, kes moodustavad nõukogu koosseisust vähemalt 1/5 ja kelle valib kolleegium;
3) lastevanemate esindajad, kes moodustavad nõukogu koosseisust vähemalt 1/5 ja kelle valib kooli pidaja;
4) ülaastme õpilaste esindajad, kes moodustavad nõukogu koosseisust vähemalt 1/5 ja kelle valib kooli õpilasesindus;
5) kooli pidaja esindaja, kelle valib kooli pidaja juhatus.

Nõukogu on otsustusvõimeline, kui nõukogu koosolekul osaleb üle poole nõukogu liikmetest ning otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

Kooli nõukogu ülesanded:
1) esitab kooli pidajale kinnitamiseks kooli põhikirja ja õppekava muutmise ettepanekud:
2) kiidab heaks põhikirja ja õppekava enne selle kinnitamist kooli pidaja üldkoosoleku poolt;
3) kuulab ära kooli juhataja iga-aastase kooli arengukava täitmise ülevaate;
4) kuulab ära kooli juhataja ülevaate kooli eelarve, kooli pidaja majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta;
5) korraldab kooli ja lastevanemate ühistegevusi;
6) annab seisukoha ja/või otsuse teistes küsimustes, mis kuuluvad tema pädevusse.

Kooli nõukogu kohtumistele on oodatud iga klassi esindajad, samuti kõik lapsevanemad või seltsi liikmed.