Tallinna Vaba Waldorfkooli õppemaksusoodustuste kord

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise, õppemaksu soodustuste
andmise ja õppetoetuste alused ja kord

Käesolev kord on kinnitatud Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa juhatuse poolt 08.09.2016.a.

 1. Tallinna Vaba Waldorfkooli (edaspidi kool) õppemaksu õppeaastaks kehtestab enne õppeaasta algust MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa (edaspidi selts) üldkoosolek.
 2. Õppemaks on seltsi poolt õpilase õppekulude ja kooli muude tegevuskulude osaliseks katmiseks võetav tasu.
 3. Õppemaks tasutakse vastavalt seltsi ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingule (edaspidi leping) ning esitatud arvele. Vastastikusel kokkuleppel võidakse lepingu lisas fikseerida ka punktis 1 nimetatud õppemaksust kõrgem õppemaksu summa. Enam makstud õppemaksust finantseeritakse õppemaksusoodustusi ja toetusi.
 4. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel on seltsil õigus arvestada viivist vastavalt lepingule.
 5. Õppeaasta õppemaks tasutakse üldjuhul ühes, kahes või üheksas võrdses osas. Teistsuguse õppemaksu eest tasumise jaotuse vajaduse korral tuleb esitada põhjendatud taotlus.
 6. Õppemaksu saab deklareerida koolituskuluna Maksu- ja Tolliametile esitatavas tuludeklaratsioonis, kuid seda saab teha vaid isik, kes tegelikult selle kulu tasus. Deklareerimise jaoks on seltsil õigus teada õppemaksu maksja isikukoodi. Juhime tähelepanu, et vastavalt Tulumaksuseaduse § 28 2 lõikele 1 on tuludest mahaarvamise piirang ühe maksumaksja kohta 1200 eurot aastas.
 7. Juhul kui leping lõpetatakse mistahes põhjusel enne õppeaasta lõppu (s.o 31.august), kuulub lepingu lõppemisel koheselt tasumisele lepingujärgne õppemaks kõigi nende kuude eest, mil õpilane kooli nimekirjas oli.
 8. Lapsevanemal on käesolevale punktile viidates õigus taotleda juhatuselt soodustust, kui ühest perest õpib koolis ja/või Ilmapuu Waldorflasteaias ja/või Meelespea Waldorflasteaias kokku kaks või enam last. Madalamat õppemaksu arvestatakse iga koolis õppiva lapse kohta. Õppemaksu suurus lapsele on sel juhul üldkoosoleku poolt kinnitatud õppemaksumäärast väiksem:
  8.1. kahe lapse õppimise korral kuni 20%võrra;
  8.2. kolme lapse õppimise korral kuni 40% võrra.
  8.3. nelja lapse õppimise korral kuni 55 % võrra.
 9. Lapsevanemal on õigus avalduse alusel pere majanduslike raskuste korral taotleda õppemaksusoodustust.
  9.1. Õppemaksu soodustust võivad võrdselt taotleda kõik koolis õppivate laste vanemad, eestkostjad või täiskasvanud õpilane ise.
  9.2. Õppemaksusoodustuse avaldus tuleb esitada seltsi juhatusele hiljemalt 15. augustiks perioodi september-detsember kohta ja hiljemalt 15.detsembriks perioodi jaanuar-mai kohta.
  9.3. Avalduses tuleb põhjendada õppemaksusoodustuse taotlust, näidata pere täiskasvanute arv, sissetulekut omavate täiskasvanute arv, ülalpeetavate arv ja vanus, leibkonna netosissetulek kalendrikuus, taotleja hinnang oma pere tänase ja tulevase majandusliku seisundi kohta ning vajadusel muud andmed.
  9.4. Juhatus võib avalduse esitajalt ja vastava lapse klassiõpetajalt küsida avalduse menetlemiseks vajalikku lisainformatsiooni, sh dokumente tõendamaks pere majanduslikku olukorda, andes selleks mõistliku tähtaja. Juhatusel on õigus jätta avaldus läbi vaatamata, kui avalduse esitaja tähtajaks vajalikku lisainformatsiooni ei anna.
  9.5. Juhatusel on õigus õppemaksusoodustusi anda seltsi eelarves selleks ette nähtud summa ulatuses.
  9.6. Avalduse menetlemisel võtab juhatus arvesse pere majanduslikku olukorda, lapse õpimotivatsiooni, lapse klassiõpetaja arvamust, avalduse esitaja varasemat käitumist õppemaksu tasumisel, tema koostöövalmidust kooliga ja seltsi majanduslikku olukorda.
  9.7. Põhjendatud juhtudel saab õppemaksusoodustust taotleda teisel ajal kui punktis 9.1 antud tähtaeg.
  9.8. Soodustuse saanud lapsevanemalt eeldab selts võimalusel täiendavat panustamist muul moel kooli või seltsi heaks, et võimalusel vähendada seltsi kulusid.
 10. Seltsi juhatusel on õigus omal algatusel või klassiõpetaja ettepanekul võimaldada õpilasele õppemaksusoodustust ja täiendavat toetust, arvestades õpilase pere ja seltsi majanduslikku olukorda.
 11. Võlgnevuste ilmnemisel seltsi ees arvestatakse, et juhatusel on õigus rakendada järgnevaid meetmeid, lähtudes võlgnevuse perioodi pikkusest, võlgnevuse suurusest ja koostöö tegemise võimalikkusest võlgu oleva isikuga:
  - kirjalik ja/või suuline meeldetuletus;
  - viivise arvestamine iga maksetähtaja ületanud päeva eest vastavalt lepingule;
  - võlanõude esitamine inkassofirmale, kui kirjalikule ja/või suulisele meeldetuletusele ei ole reageeritud;
  - võlanõude sissenõudmine maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse korras kohtu kaudu;
  - lepingu ühepoolne lõpetamine, õpilase väljaarvamine koolist. Lepingu lõpetamine ei vabasta võlgnevuse tasumisest.
 12. Seltsil on õigus keelduda järgnevaks õppeaastaks õpilase koolis õppimiseks lepingu sõlmimisest, kui sama õpilase eest on eelneva perioodi eest võlgnevus vastavalt seltsi poolt esitatud arvetele, võlgnevuse likvideerimiseks ei ole sõlmitud maksegraafikut ja/või seda täidetud ja/või on lepingu pooleks oleva lapsevanemaga suuri raskusi võlgnevuse likvideerimiseks koostöö tegemisel.

Pdf manus: