Tallinna Vaba Waldorfkooli kodukord

TALLINNA VABA WALDORFKOOLI KODUKORD

SISSEPÄÄS

1. Kooli sissepääs on Tuulemaa 12 hoone parempoolse tiiva välisuksest.

2. Kooli peavärav ja välisuks on koolipäevadel avatud kell 8.00–18.00.

3. Kooli välisuks on avatud kogu koolipäeva vältel. Koolimajja sisenemist ja väljumist kontrollib valvur.

4. Üleriideid ja välisjalatseid hoitakse klassides selleks ettenähtud kohtades.

5. Tõukerattaid hoiavad õpilased keldrikorrusel tõukerattahoidjas.

6. Jalgrattaid hoitakse rattaomaniku poolt lukustatult kooli hoovis jalgrattahoidjas.

 

KOOLIPÄEVA KORRALDUS

7. Koolitunnid algavad hommikuti kell 9.00 ja õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.

8. Õpilased kohustuvad osalema õppetöös vastavalt neile kohalduvale tunniplaanile selle täies mahus.

9. Pärast tunni algust tähistavat kellahelinat lähevad õpilased oma klassiruumi. Tunni alguse kella helistavad korrapidajaõpetajad kooli koridorides.

10. Viis minutit enne iga järgmise õppetunni algust helistab valvur õues kella.

11. Tunni lõpukella ei helistata. Tunni lõpetab õpetaja.

12. Vahetundide ajal on õpilased õues, koridoris, võimlas või oma klassiruumis

ning nende järelevalve on õpetajate poolt tagatud.

13. Koolipäeva ajal liigutakse kooli koridorides ja trepikodades kõndides.

14. Sööklasse lähevad põhikooli õpilased ainult koos õpetajaga.

15. Õpilased ei lahku kooli territooriumilt ilma klassiõpetaja / klassijuhataja loata enne koolipäeva lõppu.

 

HILINEMINE JA PUUDUMINE

16. Lapsevanem kohustub teatama lapse hilinemisest või puudumisest ja selle põhjustest klassiõpetajale hiljemalt 15 minutit enne koolitundide algust õppest puudumise esimesel päeval.

17. Kui lapsevanem ei ole teavitanud klassiõpetajat oma lapse puudumisest, siis teavitab klassiõpetaja puuduva õpilase vanemat tema lapse puudumisest esimesel puudumispäeval võimalusel vahetult peale põhitunni lõppu, kuid hiljemalt sama õppepäeva jooksul.

18. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

19. Kool peab õpilase õppest puudumiste üle arvestust, teeb sellest vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul kokkuvõtte ja vajadusel teavitab sellest vanemat.

20. Lapse puudumise korral talle koolitoidu mittearvestamiseks teatab lapsevanem sellest aadressil koolitoit.tuulemaa@waldorf.ee. Mahaarvestus jõustub teatamisele järgneval koolipäeval.

Toitlustamisest teatamise täpsem kord on toodud kooli kodulehel tallinn.waldorf.ee

 

 

HINDAMISEST TEAVITAMINE

21. Õpilastele antakse igapäevaselt verbaalset või kirjalikku tagasisidet õppetöös edasijõudmise kohta.

22. Põhikoolis teavitatakse lapsevanemaid lapse terviklikust arengust (sh edasijõudmisest õppetöös) kirjeldava tunnistusega kaks korda õppeaastas ja arenguvestlustega.

23. Gümnaasiumiastmes teavitatakse nii lapsevanemaid kui ka õpilasi endid õpilase terviklikust arengust kaks korda õppeaastas kirjeldava ja hindelise tunnistusega. Õpilasi teavitatakse nende arengust ka kord õppeaastas arenguvestlusel.

 

TUNNUSTUSMEETMED

24. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul, kiitusega põhikooli lõputunnistusel ning gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga.

 

TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

25. Õpilase suhtes tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise vajadusest teavitab lapsevanemat põhikoolis klassiõpetaja, gümnaasiumis klassijuhataja.

 

VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS

26. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse tagamiseks kontrollib valvur kooli hoonest sisse- ja

väljaliikumist, registreerides külalised vastavas registris.

27. Aknaid tohivad ruumide õhutamiseks avada ainult õpetajad, ja üksnes siis, kui laste ohutus on vahetult järelevalvega tagatud.

28. Koolihoones on õpilaste ja õpetajate mobiiltelefonid välja lülitatud ja põhikooli õpilaste mobiiltelefonid õpetaja kätte hoiule antud. Maja külalised ja lapsevanemad väldivad koolihoones mobiiltelefonide kasutamist. Sama piirang kehtib ka kooli ühisüritustel, mis toimuvad väljaspool koolihoonet. Mobiiltelefoni kasutamine on lubatud õpetaja loal ja/või korraldusel. Ilma loata mobiiltelefoni kasutamisel võetakse see hoiule õpetajate tuppa ning antakse tagasi koolipäeva lõpus allkirja vastu. Kool toetab elektrohügieeni põhimõtteid.(Elektrohügieeni põhimõtteid)

29. Koolis tehtud fotosid ega videosalvestisi ei ole lubatud avalikustada ilma fotol või videol olevate isikute nõusolekuta.

30. Kooli kaasa võetud mittevajalikud asjad on õpetajal õigus õpilaste käest hoiule võtta ning tagastada õpilase vanemale.

31. Koolimajas ei sõideta ühegi ratastega liikurvahendiga, välja arvatud liikumispuudega inimesed selleks ette nähtud abivahendiga.

32. Käitumisel ja riietumisel järgitakse head tava.

 

KOOLI VAHENDITE KASUTAMINE JA TAGASTAMINE KOOLILE

33. Õpilaste kasutusse antud, kuid koolile kuuluvad vahendid (raamatud, spordivahendid jm) kohustuvad õpilased koolile tagastama õpetajatega kokku lepitud ajal.

 

ÕUEALA KASUTAMINE

34. Mootorsõidukiga on lubatud sõita kooli territooriumile ja parkida üksnes hoone ette. Hoonega külgnevale alale ja hoone taha sõitmine ei ole koolipäeva ajal (8.00-15.00) lubatud.

35. Õpilased võivad vahetunni ajal viibida kooli territooriumil hoone parema tiivaga külgneval alal ja hoone taga ning peale koolipäeva lõppu ajavahemikus kell 13.00-15.00 üksnes hoone parema tiivaga külgneval alal.

36. Hoone ees asuv ala on kooliõpilastele ainult kooli tulekuks ja lahkumiseks.

 

HEAKORD

37. Kooliruumides kantakse jalas vahetusjalatseid.

38. Klassiruumide koristamise eest kannavad hoolt klassiõpetajad ja aineõpetajad koos õpilastega.

39. Kooli üldkasutatavate ruumide heakorra eest kannavad hoolt majaperenaine ja koristaja.

40. Kooli õueala koristab majaperemees.

41. Kooli ruumides ja territooriumil tegutsetakse heaperemehelikult.

42. Käesolev kodukord on täitmiseks Tallinna Vaba Waldorfkooli töötajatele ja õpilastele, lapsevanematele ja külalistele.

43. Külalistel on võimalik kooli kodukorraga tutvuda koolis ja kooli kodulehel.

44. Kodukorras sätestamata punktides lähtub kool põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhikirjast ja õppekavast.

45. Õpetajate toa telefoni number on 6016504.

 

Kinnitatud MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa üldkoosolekul 05.06.2017