Tallinna Vaba Waldorfkool

Tallinna Vaba Waldorfkool loodi 2001. aastal lastevanemate initsiatiivil lasteaia waldorfrühma jätkuna. Kool alustas tegevust 7 õpilasega I klassis. Tänaseks on Tallinna Vaba Waldorfkool 12 klassiga gümnaasium. Alates 2010/2011. õppeaastast tegutseb meie kool koos Ilmapuu Waldorflasteaiaga ja Vabade Kunstide Kooliga Pelgurannas aadressil Tuulemaa 12.

Kooli pidajaks on lastevanematest ja õpetajatest koosnev mittetulundusühing Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa. Seltsi juhatus valitakse kooli lapsevanemate ja õpetajate hulgast kaheks aastaks. Lõplik sõnaõigus kooli tegevust puudutavates küsimustes on seltsi üldkoosolekul.

Kooli õppe- ja kasvatustööd juhib õpetajatest koosnev kolleegium. Iganädalastel kolleegiumi koosolekutel arutatakse läbi õpetamist-kasvatamist puudutavad küsimused, kavandatakse eelseisvad sündmused ning võetakse vastu vajalikud otsused.

Tallinna Vaba Waldorfkooli õppe-kasvatustegevuse aluseks olev õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese mitmekülgset arengut.

Igal klassil on klassiõpetaja, kes saadab oma klassi laste arengut I klassist põhikooli lõpuni. Klassiõpetaja õpetab põhiaineid ja vastavalt võimetele ka teisi õppeaineid. Algastmes on põhiaineteks vormijoonistamine, eesti keel ja matemaatika; keskastmes lisanduvad ajalugu, geograafia ja muud loodusteadused.

Õpe toimub põhi- ja ainetundidena. Põhitunni kestus on 1 tund ja 40 minutit ning selles tegeldakse sama õppeainega perioodõppe vormis ehk süvendatult kolm-neli nädalat järjest.

Põhitunnile järgnevad ainetunnid kestavad 45 minutit. Ainetundides õpivad lapsed kunstilisi ained (maalimine, voolimine, käsitöö, puutöö, muusika jm) ja alates esimesest klassist kaht võõrkeelt (inglise ja vene keelt). Loomulikult on meie koolipäevades ka palju liikumist.

Waldorfkoolis on nii mõndagi teistmoodi kui teistes koolides. Seetõttu soovitame huvilistel ise kohale tulla, küsida ja oma silmadega vaadata.


Kooli üle teeb haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakond. Telefon on 735 4076 ja e-posti aadress: hm@hm.ee